Praktische zaken

Toestemming voor behandeling

Behandeling van uw kind tot 16 jaar is alleen mogelijk met toestemming en medewerking van beide (gezagdragende) ouders. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent. Alleen wanneer een van de ouders via een uitreksel uit het gezagsregister kan aantonen dat hij of zij als enige het gezag heeft, volstaat toestemming van de gezagdragende ouder.

Privacy

Vanzelfsprekend worden uw gegevens uiterst vertrouwelijk behandeld. Wij volgen de AVG : Algemene Verordening Gegevens Bescherming. Deze wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Tevens houden wij ons aan de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de NIP kwaliteitscriteria voor zelfstandig gevestigd psychologen. Dit heeft betrekking op verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens, dossiervorming, communicatie en beveiliging van computerbestanden.
Wij zullen geen informatie verstrekken aan anderen, zonder uw toestemming. Indien u toestemming geeft, kunt u deze te allen tijde intrekken. 

De praktijk beschikt over een schriftelijke toelichting op het privacy-beleid. Wanneer u meer informatie wilt, kunt u deze bij ons opvragen.

Meldcode

Wij raadplegen zo nodig de meldcode kindermishandeling. De praktijk is ook aangesloten bij de Verwijsindex.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over het beroepsmatig handelen van uw psycholoog, vragen we u dit zo snel mogelijk met uw psycholoog te bespreken. Wij zoeken dan in overleg met u naar een oplossing. Mocht dit echter niet tot een gewenst resultaat leiden dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij een landelijke klachten - en geschillenregeling , opgesteld door P3NL. U kunt ook naar het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of het regionale tuchtcollege Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG)

Annuleren of verplaatsen van een afspraak

Wanneer u een afspraak wilt annuleren of verplaatsen, vragen we u dit tenminste 24 uur van tevoren te doen. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht bij de cliënt zelf. Het no show tarief is 50 euro per uur. U kunt deze rekening niet indienen bij uw gemeente. 

Kwaliteitsbewaking

In de praktijk Samenspel werkt een team van twee ervaren deskundigen nauw met elkaar samen. Door frequente intervisie en regelmatige externe bijscholing wordt een hoge kwaliteit gewaarborgd. 

Wij hebben een Kwaliteitsstatuut en een kwaliteitshandboek. Op vraag in te zien.