Privacy Beleid

Privacy Beleid Pedagogische en Therapeutische Praktijk Samenspel

De Pedagogische en Therapeutische Praktijk Samenspel volgt de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit is de wet die vanaf mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Tevens houdt de praktijk zich aan de privacyregels zoals deze zijn vastgelegd in de beroepscode van de beroepsverenigingen NIP en NVO en de NIP-kwaliteitscriteria voor zelfstandig gevestigd psychologen.

Privacy houdt vooral in dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden.

 

Verwerking van persoonsgegevens

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd, die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. Indien het traject loopt via de door de gemeente gefinancierde jeugdhulp zijn de persoonsgegevens nodig om indicatie aan te vragen bij de gemeente. Deze gegevens worden aangeleverd via een beveiligd portaal. 

De psychologen van Samenspel hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij geen (schriftelijke) informatie aan anderen verstrekken zonder dat zij daarvoor uw toestemming hebben. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet psychologen het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Praktijk Samenspel werkt met de door de overheid verplicht gestelde meldcode. De praktijk is aangesloten bij de Verwijsindex.

 

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. 

 

Dossiervorming

De Pedagogische en Therapeutische Praktijk Samenspel houdt dossiers van elke client bij. Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligd elektronisch patientendossier naast papieren dossiers. U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. 

De papieren dossiers worden opgeborgen in een afsluitbare dossierkast. De wet verplicht ons om dossiers 15 jaar te bewaren. Als u wilt dat het dossier eerder vernietigd wordt, kunt u dit schriftelijk melden. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. 

Communicatie en beveiliging computerbestanden en website

De communicatie vindt zoveel mogelijk face-to-face plaats. Uitwisselen van privacygevoelige gegevens en bestanden via e-mail gebeurt met een beveiligd mailprogramma. De computers van de psychologen van Samenspel zijn beveiligd met firewall en antivirussoftware. 

Via onze website kunt u contact aanvragen. De door u ingevulde gegevens gebruiken wij uitsluitend om daadwerkelijk contact met u op te nemen. Indien wij de gegevens niet meer nodig hebben om contact met u op te nemen, worden deze verwijderd. Indien u benaderd wordt uit naam van onze website met de vraag om persoonlijke gegevens, wordt u met klem verzocht hier niet op in te gaan.

Praktijk Samenspel maakt op de website geen gebruik van trackingcookies. U kunt dus anoniem onze site bezoeken zonder dat uw bezoekgegevens worden vastgelegd.

Aanlevering van gegevens t.b.v. statistiek en beleidsontwikkeling

We zijn verplicht gegevens aan te leveren aan het CBS. De door deze organisatie verlangde gegevens worden via een beveiligd portaal aangeboden.

 

Praktijk Samenspel

info@praktijksamenspel.nl

070-3010321

 

H.M. van den Broek, GZ psycholoog, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

H.I.M. Brouwer, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd